wiki_2.gif

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ


 • Què és un wiki?
  • Definició
  • Servidors gratuïts
  • Components
 • Usos educatius dels wikis:
  • Anàlisi comparativa de diferents exemples.
 • Per a què vull un wiki?:
  • Disseny d'una estratègia d'utilització d'un wiki
 • Blocs i wikis. Anàlisi comparativa

PLA DE TREBALLOBJECTIUS

 • Conèixer què és un wiki i quines són les seves característiques principals.
 • Analitzar diferents wikis educatius i descobrir estratègies d'aplicació a l'aula.
 • Gestors de wikis.

CONTINGUTS

 • Què és un wiki?
 • Els wikis com a recurs educatiu
 • Els components d’un wiki:
  • Les pàgines, el menú de navegació, el menú d'edició
 • Creació, edició i gestió d'un wiki:
  • Registre, pàgines, enllaços, imatges, fitxers (documents de text, imatges i multimèdia), usuaris convidats
  • La plantilla y el logo

ACTIVITATS

 • Visualitzar un wiki i localitzar-ne les parts principals.
 • Analitzar exemples de eduwikis i fer-ne una valoració.
 • Crear un wiki:
  • Crear el wiki.
  • Triar una plantilla.
  • Crear les pàgines.
  • Explorar les funcions de l’editor (inserir fitxers i enllaços).
  • Editar el menú de navegació.
  • Crear la taula de continguts de les pàgines.